golang 指令

golang 指令

打印

  • 打印变量类型
1
2
fmt.Println(reflect.TypeOf(x).String())
fmt.Printf("%T", x)
  • 格式化输出
  1. %v 只输出所有的值
  2. %+v 先输出字段类型,再输出该字段的值
  3. %#v 先输出结构体名字值,再输出结构体(字段类型+字段的值)
1
fmt.Printf("a:%#v\n",a)
Licensed under CC BY-NC-SA 4.0